Westwood Financial grows retail portfolio

Buys property near California-Mexico border