Australian co. buys retail center near Atlanta

Gains 170,000-plus square feet