Lexington buys Texas portfolio

Pays nearly $120 million for four buildings